Disclaimer

Disclaimer

Op deze pagina vind je de disclaimer van www.daphneverkouteren.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Daphne Verkouteren. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan jou aanbieden.

Tijdens mijn vierjarige opleiding aan het CAM-instituut en de Hogeschool voor Natuurgeneeskunde in Arnhem, ben ik deskundig en professioneel opgeleid tot natuurgeneeskundig -en leefstijl therapeut. Vanuit de natuurgeneeskundige visie stel ik een behandelplan op.

Ik ben geen arts. Ik breng dan ook geen medische diagnose of advies uit. Uiteraard verwijs ik door. En werk ik graag samen met artsen of andere hulpverleners, mocht dat nodig zijn. Reguliere medicatie zal nooit zonder overleg met de arts of medisch specialist verminderd of gestopt worden. Ervaar je acute klachten, dan raad ik je aan contact op te nemen met je (huis)arts.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van  LEEF!  is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij LEEF! .

Geen garantie op juistheid

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met LEEF! te mogen claimen of te veronderstellen.

LEEF! streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. LEEF! aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de disclaimer op www.daphneverkouteren.nl.

Deze disclaimer is gegenereerd op https://disclaimerwebsitevoorbeeld.nl/

Scroll naar boven